Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1 

Postanowienia Ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez zarejestrowaną pod numerem KRS, NIP, Uni-Export Instruments Polska KRS 363187980 , NIP 7591702268 , zawartych w sposób określony w § 1 pkt. 4 poniżej.

 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również ”OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Uni-Export Instruments Polska

 3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez Uni-Export Instruments Polska

 4. Zamówienia muszą być złożone:
  a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail
  b) za pośrednictwem faksu,

  c) osobiście na formularzu zamówienia
  Zamówienie musi określać numer katalogowy produktu, dokładną nazwę (w przypadku produktów chemicznych) i adres Kupującego, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnione z Uni-Export Instruments Polska formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

 5. Przy składaniu pierwszego zamówienia Kupujący powinien przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku podmiotu działającego na rzecz Kupującego, osoba ta obowiązana jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do składania zamówień w imieniu Kupującego. Kupujący obowiązany jest poinformować Uni-Export Instruments Polska. o każdej zmianie podmiotu uprawnionego do działania w jego imieniu i na jego rzecz

 6. Uni-Export Instruments Polska przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.

 7. Złożenie zamówienia przez Kupującego lub podmiot uprawniony do działania w jego imieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS Uni-Export Instruments Polska. OWS dostępne są na stronie internetowej www.uni-export.pl (zakładka Strefa klienta) oraz na żądanie Kupującego w siedzibie Uni-Export Instruments Polska oraz Kupujący wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o ile Kupującym nie jest konsument.

§ 2

Oferty, wzorce i ceny

 1. Oferty, reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Uni-Export Instruments Polska mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzorce i próbki wystawiane przez Uni-Export Instruments Polska mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

 2. Ceny zawarte w cenniku produktów są zalecanymi cenami sprzedaży bez podatku VAT i na warunkach EXW (INCOTERMS 2010), wiążącymi Strony po przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży. Uni-Export Instruments Polska zastrzega sobie prawo zmiany cen m.in. w wyniku zmian kursów walut, cen surowców, transportu, energii, podatków. 

§ 3 

Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT uprzednio wystawionej przez Uni-Export Instruments Polska.

 2. Płatności dokonuje się w walucie umieszczonej na fakturze przelewem na jedno z kont bankowych podanych na fakturze, w zależności od tego, w jakiej walucie została wystawiona faktura. Jeżeli podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest cena wyrażona w walucie obcej, kursem przeliczania tej waluty jest średni kurs sprzedaży w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

 3. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Uni-Export Instruments Polska.  zażąda od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych oraz może żądać odszkodowania w wysokości poniesionych strat z tego tytułu.

 4. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym Uni-Export Instruments Polska

 5. Uni-Export Instruments Polska ma prawo żądać przedpłaty za towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy.

 6. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Uni-Export Instruments Polska jest uprawniona do dochodzenia obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Uni-Export Instruments Polska jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.

 7. Kupującemu nie służy wobec Uni-Export Instruments Polska prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 8. Wstrzymanie jakiejkolwiek płatności przez Kupującego ze względu na reklamację jest niedopuszczalne, chyba że reklamacja została wcześniej uznana przez Uni-Export Instruments Polska która określiła wysokość zatrzymanej kwoty. 

§ 4 

Warunki dostawy

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest na podstawie złożonego przez niego zamówienia i potwierdzonego przez Uni-Export Instruments Polska. Zamówiony towar może być dostarczony do Kupującego transportem własnym Uni-Export Instruments Polska., za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także odbierany osobiście w siedzibie firmy Uni-Export Instruments Polska przy ul. Adama Mickiewicza 48 w Zielonce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminy odbioru.

 2. Jeżeli odbioru towaru z siedziby Uni-Export Instruments Polska dokonuje osoba wysyłana przez Kupującego, winna ona posiadać pisemne upoważnienie do odbioru towaru i faktury, chyba że odbioru dokonuje właściciel firmy lub osoba wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, jako upoważniona do reprezentowania Kupującego.

 3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem kuriera DHL oraz UPS. Jeżeli Kupujący zleci dostarczenie zamówionego towaru innemu przewoźnikowi niż ww., na własny koszt, Kupujący zobowiązany jest zapewnić transport zamówionego towaru zgodnie z załączoną do zamówienia kartą charakterystyki danego towaru, w tym standardami MSDS.

 4. Za datę dostawy uznaje się moment, w którym towar zostaje dostarczony Kupującemu transportem Uni-Export Instruments Polska lub, jeśli dostawa ma się odbyć za pośrednictwem przewoźnika, za datę dostawy uznaje się moment, gdy towar zostaje przekazany przewoźnikowi do doręczenia, bez względu na to, czy przewoźnik działa na zlecenie Uni-Export Instruments Polska., czy na zlecenie Kupującego.

 5. Uni-Export Instruments Polska. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Uni-Export Instruments Polska dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

 6. Uni-Export Instruments Polska nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, wypadki, eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od zasadności żądań) akty urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu lub jakiekolwiek inne przyczyny, które są poza kontrola Uni-Export Instruments Polska i które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe. 

 7. Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30 dni, obie strony mają prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, rozwiązać kontrakt w odniesieniu do towarów, które nie zostały dostarczone, chyba że strony inaczej się umówiły.

 8. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, posiadania względem Uni-Export Instruments Polska innych zaległych zobowiązań przez Kupującego, realizacja kolejnych dostaw może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

§ 5 

Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru przechodzą na Kupującego w dacie dostawy, określonej w § 4 pkt. 4 powyżej.

 2. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z zaleceniami producenta zamówionego towaru, określonymi w karcie charakterystyki (karta MSDS) dostępnej na stronie WWW producenta lub na żądanie Kupującego udostępnianej przez Uni-Export Instruments Polska Naruszenie przez Kupującego niniejszego pkt. zwalnia Uni-Export Instruments Polska od wszelkiej odpowiedzialności.

 3. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem niezapewnionym przez Sp. z o. o., Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub kolei.

§ 6

Gwarancja oraz reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Uni-Export Instruments Polska niezwłocznie pocztą e-mail, pisemnie na adres siedziby spółki albo faxem, sporządzając protokół reklamacyjny, lub za pomocą formularza reklamacyjnego OWS

 2. Protokół reklamacyjny musi zawierać: nazwę reklamowanego towaru, a jeśli posiada, to także numer katalogowy, ilość reklamowanych egzemplarzy, a także kserokopię/skan faktur stanowiących podstawę nabycia reklamowanego towaru, ewentualnie numer ww. faktury, wskazać osobę do kontaktu w sprawie reklamacji, podać dokładne dane składającego reklamacje oraz dokładnie opisać reklamację lub usterkę towaru.

 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Uni-Export Instruments Polska występuje jako dystrybutor towarów i że wyłącznie producent gwarantuje Kupującemu, iż dostarczony towar spełnia kryteria określone w jego specyfikacjach. Wszelkie inne warunki i gwarancje dotyczące jakości albo przydatności towarów do danego celu są nieakceptowane. W przypadku reklamacji towarów rola Uni-Export Instruments Polska sprowadza się jedynie do przekazania tej reklamacji producentowi. Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży towarów, w tym gwarancji i rękojmi, ograniczona jest wyłącznie do wymiany towaru na wolny od wad lub do zwrotu uiszczonej ceny i nie obejmuje innych strat, a także utraconych korzyści.

 4. Kupujący sprawdzi towary niezwłocznie w trakcie dostawy i będzie uprawniony do zareklamowania braku ilościowego towaru oraz mechanicznych uszkodzeń przesyłki, pod warunkiem że:
  a. Kupujący zaznaczy spostrzeżony defekt na dokumentach przewoźnika,
  b. Kupujący przekaże Uni-Export Instruments Polska pisemną informacje o tym zdarzeniu nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty dostawy.

 5. Kupujący będzie miał prawo do zareklamowania wad jakościowych otrzymanych towarów w terminie dwóch dni roboczych od ich wykrycia, nie później niż w ostatnim dniu trwania okresu gwarancji na reklamowany towar.

 6. Jeśli Kupujący reklamuje braki lub wady towaru, nie może go nadal używać. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Uni-Export Instruments Polska może poddać inspekcji reklamowany towar w siedzibie Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu zareklamowanego towaru firmie Uni-Export Instruments Polska bez pisemnej zgody Uni-Export Instruments Polska Kupujący w żadnym wypadku nie jest uprawniony do zwrotu reklamowanego produktu producentowi.

 7. Wszelkie reklamacje ze strony Kupującego zostaną odrzucone, jeśli:

  a. Dostarczone towary były magazynowane lub używane niewłaściwie,

  b. Kupujący nie poinformował Uni-Export Instruments Polska o zaistniałej szkodzie (domniemanej wadzie) w sposób przewidziany w ust. 1 i ust. 2 powyżej oraz w terminie określonym w pkt. 4 b oraz pkt 5 powyżej lub nie dopuścił do sprawdzenia towaru,

  c. Kupujący nie zastosuje się lub zrobi to niewłaściwie, lub z opóźnieniem, do swoich zobowiązań wobec Uni-Export Instruments Polska wymienionych w zapisach niniejszego regulaminu lub innych umowach łączących go z Uni-Export Instruments Polska

 8. Wszelkie rekomendacje i porady dawane Kupującemu przez Uni-Export Instruments Polska czynione są w dobrej wierze, ale nie wiążą się z przyjmowaniem jakichkolwiek zobowiązań przez Uni-Export Instruments Polska

 9. W każdym przypadku podstawą rozpoznania reklamacji przez Uni-Export Instruments Polska. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w sposób opisany w § 6 ust. 2 powyżej lub za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.uni-export.pl w strefa klienta oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej reklamowanej wady, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.

 10. Uni-Export Instruments Polska. jest zobowiązany rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony o termin, w którym Kupujący dopełni brakujące obowiązki reklamacyjne. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta towaru, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta.

 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Uni-Export Instruments Polska. może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym towarze lub zwrócić równowartość ceny, jaką Kupujący uprzednio zapłacił za reklamowany towar. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

 12. Uni-Export Instruments Polska. na prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Uni-Export Instruments Polska. przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

 13. Akceptując niniejsza procedurę reklamacyjną, Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

  § 7

  Rozwiązanie umowy

 1. Uni-Export Instruments Polska. jest uprawniony:
  a. jeśli  faktura, albo jej część nie zostanie zapłacona przez Kupującego,
  b. w terminie, a termin opóźnienia zapłaty wynosi co najmniej 24 dni, jeśli Kupujący nie stosuje się do zaleceń Uni-Export Instruments Polska. lub producenta,  jeśli Kupujący niewłaściwie wywiązuje się z jakichkolwiek innych zobowiązań względem Uni-Export Instruments Polska wynikających z umów łączących  go z Uni-Export Instruments Polska oraz z warunków określonych niniejszym regulaminem, jeśli złożony został wniosek o upadłość Kupującego lub o otwarcie postępowania układowego, lub jego likwidacji albo przejęcia,bez zawiadomienia odłożyć wykonanie wszelkich zamówień lub zerwać wszelkie umowy zawarte z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności stosowania żadnych wezwań oraz żądać natychmiastowej zapłaty wszystkich należności, łącznie z tymi, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

 2. Przy ww. rozwiązaniu umowy Uni-Export Instruments Polska. będzie miał prawo wejść na teren Kupującego w celu odebrania wszystkich dostarczonych wcześniej towarów, zaś Kupujący zobowiązuje się udzielić mu w tym zakresie wszelkiej pomocy.

§ 8 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży a niniejszym regulaminem, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.

 3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

 4. Z wyjątkiem zamówień, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Semicon sp. z o.o. oraz Kupującego związane z realizacją zamówień muszą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Z zastrzeżeniem powyższego, zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie mają charakteru wiążącego.

 5. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uni-Export Instruments Polska

  o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

 6. Zmiany umowy sprzedaży lub postanowień OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 7. Uni-Export Instruments Polska i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienie sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Uni-Export Instruments Polska.