ISO 14644-4

ISO 14644-6: Terminologia (wycofana)

Część 6: Terminologia (norma wycofana)

Inne oznaczenia normy:

Poprzednie wersje normy:

 

Wprowadzenie

W dzisiejszym szybkim tempie rozwoju technologicznego, normy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu jakości, bezpieczeństwa i efektywności w różnych branżach. Jedną z takich norm, która ma wielkie znaczenie w dziedzinie pomieszczeń czystych i związanych z nimi  środowisk kontrolowanych, jest ISO 14664-6. W tym artykule zagłębimy  się w szczegóły ISO 14664-6, dostarczając kompleksowego przeglądu definicji zawartych w  normie.

Branże i sektory, w których istotna jest kontrola zanieczyszczeń powietrza cząstkami stałymi:

  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł mikroelektroniczny
  • urządzenia medyczne/ laboratoryjne
  • Przemysł lotniczy
  • Sektor opieki zdrowotnej
  • Przemysł spożywczy

O czym jest ISO 14644-6?

ISO 14664-6, oficjalnie zatytułowane „Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane— Część 6: Słownictwo”, to międzynarodowa norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Stanowi ona istotny zasób dla profesjonalistów pracujących w środowiskach czystych, oferując znormalizowane słownictwo w celu zapewnienia klarownej komunikacji. Ta część normy ISO 14644 stanowi kompendium terminów i definicji podanych w innych częściach normy ISO 14644. Obejmuje ona również terminy i definicje podane w normach  ISO 14698-1 i ISO 14698-2.

Kluczowe definicje zawarte w ISO 14644-6

1. Poziom działania

„ogólny” poziom ustalony przez użytkownika w kontekście kontrolowanych środowisk (2.45), którego przekroczenie wymaga natychmiastowej interwencji, w tym zbadania przyczyny i podjęcia działań naprawczych. [ISO 14644-7:2004, 3.2] [ISO 14698-1:2003, 3.1.1].

„mikrobiologiczny”  poziom mikrobiologiczny ustalony przez użytkownika w kontekście kontrolowanych środowisk , którego przekroczenie wymaga natychmiastowej interwencji, w tym zbadania przyczyny i podjęcia działań naprawczych (11). [ISO 14698-2:2003, 3.1].

2. Wyzwanie aerozolowego

testowanie filtra lub zainstalowanego systemu filtracyjnego (18) przy użyciu testu aerozolu(27). [ISO 14644-3:2005, 3.3.1].

3. Generator aerozoli

urządzenie zdolne do wytwarzania cząstek stałych o odpowiednim zakresie wielkości (np. od 0,05 µm do 2 µm) przy stałym stężeniu, które może być wytwarzane za pomocą środków termicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, akustycznych lub elektrostatycznych

[ISO 14644-3:2005, 3.2.1].

4. Fotometr aerozolowy

aparat do pomiaru stężenia masowego cząstek stałych w powietrzu (2.13) rozpraszający światło, wykorzystujący do pomiarów komorę optyczną ze światłem rozproszonym.

[ISO 14644-3:2005, 3.6.1].

5. Cząstki unoszące się w powietrzu

Definicja dla  ISO 14644-3:

ciało stałe lub ciekłe zawieszone w powietrzu, zdolne do życia lub niezdolne do życia, o wielkości od 1 nm do 100 µm. [ISO 14644-3:2005, 3.2.2]

Definicja dla  ISO 14644-1 do celów klasyfikacji (8) pomieszczeń czystych:

obiekt stały lub ciekły, który mieści się w rozkładzie skumulowanym opartym na wielkości progowej (dolnej granicy) w zakresie od 0,1 µm do 5 µm.  [ISO 14644-1:199,2.2.1]

6.Poziom alertu

„ogólny” poziom ustalony przez użytkownika w kontekście kontrolowanego środowiska (13), dający wczesne ostrzeżenie o odchyleniu od normalnych warunków, którego przekroczenie powinno skutkować zwróceniem większej uwagi na proces. [ISO 14644-7:2004, 3.3] [ISO 14698-1:2003, 3.1.2].

„mikrobiologiczny” poziom mikrobiologiczny ustawiony przez użytkownika dla kontrolowanego środowiska, dający wczesne ostrzeżenie o potencjalnym odchyleniu od normalnych warunków. [ISO 14698-2:2003, 3.2]

*Przekroczenie poziomów alarmowych powinno skutkować zwiększoną uwagą na proces.

7. Biokontaminacja

zanieczyszczenie materiałów, urządzeń, osób, powierzchni, cieczy, gazów lub powietrza cząstkami zdolnymi do życia (30). [ISO 14698-1:2003, 3.1.4] [ISO 14698-2:2003, 3.4].

8. Klasyfikacja

poziom (lub proces określania lub ustalania poziomu) czystości (9) cząstek zawieszonych w powietrzu  mający zastosowanie do pomieszczenia czystego (10) lub strefy czystej (11) , wyrażony w kategoriach klasy N ISO, która reprezentuje maksymalne dopuszczalne stężenia cząstek (24) na metr sześcienny powietrza dla rozważanych rozmiarów cząstek

* Stężenia są określane przy użyciu równania zawartego w normie ISO 14644-1:1999, 3.2.
** Klasyfikacja zgodnie z niniejszą częścią ISO 14644 jest ograniczona do zakresu od ISO klasy 1 do ISO klasy 9.
*** Rozważane wielkości cząstek (26) (dolne wartości progowe) mające zastosowanie do klasyfikacji zgodnie z niniejszą częścią ISO 14644 są ograniczone do zakresu od 0,1 µm do 5 µm. Czystość powietrza (9) może być opisana i określona (ale nie sklasyfikowana) w kategoriach deskryptorów U (2.136) lub deskryptorów M (2.89) dla rozważanych progowych wielkości cząstek, które są poza zakresem objętym klasyfikacją.

9. Czystość

stan produktu, powierzchni, urządzenia, gazu, płynu itp. z określonym poziomem zanieczyszczenia
* Zanieczyszczenie może być cząsteczkowe, nie cząsteczkowe, biologiczne, molekularne lub o innej konsystencji. [ISO 14644-4:2001, 3.3].

10. Pomieszczenie czyste

pomieszczenie, w którym kontrolowane jest stężenie cząstek unoszących się w powietrzu (5.) i które jest skonstruowane i użytkowane w
sposób minimalizujący wprowadzanie, wytwarzanie i zatrzymywanie cząstek (24) wewnątrz pomieszczenia oraz w którym inne istotne parametry, np. temperatura, wilgotność i ciśnienie, są kontrolowane w razie potrzeby [ISO 14644-1:1999, 2.1.1] [ISO 14644-3:2005, 3.1.1]. [ISO 14698-1:2003, 3.1.5] [ISO 14698-2:2003, 3.5].

11. Strefa czysta

wydzielona przestrzeń, w której kontrolowane jest stężenie cząstek unoszących się w powietrzu (5.) i która jest skonstruowana i użytkowana w sposób minimalizujący wprowadzanie, wytwarzanie i zatrzymywanie cząstek (24) wewnątrz strefy oraz w której inne istotne parametry, np. temperatura, wilgotność i ciśnienie, są kontrolowane w razie potrzeby. [ISO 14644-1:1999, 2.1.2], [ ISO 14644-3:2005, 3.1.2].

* Strefa ta może być otwarta lub zamknięta i może, ale nie musi, znajdować się w pomieszczeniu czystym (10.).

12. Zanieczyszczenie

wszelkie cząstki stałe, molekularne, nie cząsteczkowe i biologiczne, które mogą niekorzystnie wpływać na produkt lub proces. [ISO 14644-4:2001, 3.5]

13. Kontrolowane środowisko

określona strefa, w której źródła zanieczyszczeń są kontrolowane za pomocą określonych środków [ISO 14698-1:2003, 3.1.9].

14. Działania naprawcze

działania, które należy podjąć, gdy wyniki monitorowania (2,94) wskazują, że poziomy alarmowe (6) lub przekroczone poziomy działania (1) [ISO 14698-1:2003, 3.1.10].

15. Dezynfekcja

usuwanie, niszczenie lub dezaktywacja mikroorganizmów na przedmiotach lub powierzchniach [ISO 14644-5:2004, 3.1.4].

16. System filtrów

system składający się z filtra, ramy i innego systemu nośnego lub innej obudowy [ISO 14644-3:2005, 3.3.4].

17. Instalacja

pomieszczenie czyste (10) lub jedna lub więcej stref czystych (11), wraz ze wszystkimi powiązanymi konstrukcjami, systemami oczyszczania powietrza, usługami i mediami. [ISO 14644-1:1999, 2.1.3] [ISO 14644-3:2005, 3.1.3].

18. Zainstalowany system filtrów

system filtrów (16) zamontowany w suficie, ścianie, urządzeniu lub kanale wentylacyjnym [ISO 14644-3:2005, 3.3.6].

19. Test szczelności zainstalowanego systemu filtrów

test (2.130) przeprowadzany w celu potwierdzenia, że filtry są prawidłowo zainstalowane poprzez sprawdzenie, czy w instalacji nie ma nieszczelności obejścia (2.82) oraz czy filtry i
system sieci są wolne od wad i nieszczelności (21) [ISO 14644-3:2005, 3.3.7].

20. Próbkowanie izokinetyczne

warunek próbkowania, w którym średnia prędkość powietrza wpływającego do wlotu sondy próbkującej jest taka sama jak średnia prędkość jednokierunkowego przepływu powietrza (28) w tym miejscu [ISO 14644-3:2005, 3.6.12].

21. Wyciek

system filtrów powietrza (18)

przenikanie zanieczyszczeń (2.41), które przekraczają oczekiwaną wartość stężenia w wyniku braku integralności lub usterek [ISO 14644-3:2005, 3.3.8].

22.  Makrocząsteczka

cząstka (24) o równoważnej średnicy większej niż 5 µm [ISO 14644-1:1999, 2.2.6] [ISO 14644-3:2005,3.2.4]

23. Monitoring

obserwacje dokonane przez pomiar zgodnie z określoną metodą i planem w celu dostarczenia dowodów wydajności instalacji (17) Informacje te mogą być wykorzystywane do wykrywania trendów w stan operacyjny  i zapewnienie wsparcia procesowego. [ISO 14644-2:2000, 3.1.3].

24. Cząstka

„ogólny”

drobny kawałek materii o określonych granicach fizycznych [ISO 14644- 4:2001, 3 .7], [ISO 14644-5:2004, 3.1.7].

klasyfikacja (8)

obiekt stały lub ciekły, który mieści się w rozkładzie skumulowanym opartym na wielkości progowej (dolnej granicy) w zakresie od 0,1 µm do 5 µm. [ISO 14644-1:1999, 2.2.1].

25. Stężenie cząstek

liczba pojedynczych cząstek (24) na jednostkę objętości powietrza [ISO 14644-1:1999, 2.2.3] [ISO 14644-3:2005, 3.2.7].

26.Wielkość cząstek

średnica kuli, która wytwarza odpowiedź danego przyrządu do pomiaru wielkości cząstek, która jest równoważna odpowiedzi wytwarzanej przez mierzoną cząstkę (24). [ISO 14644-1:1999, 2.2.2], [ISO 14644-3:2005, 3.2.8]

* W przypadku instrumentów zliczających cząstki dyskretne i rozpraszających światło stosowana jest równoważna średnica optyczna. Więcej w artykule Czemu twój licznik cząstek nie liczy cząstek?

27. Test aerozolowy

gazowa zawiesina cząstek (24 ) stałych i/lub ciekłych  o znanym i kontrolowanym rozkładzie wielkości i stężeniu [ISO 14644-3:2005, 3.2.10].

28. Jednokierunkowy przepływ powietrza

kontrolowany przepływ powietrza przez cały przekrój strefy czystej (2.34) ze stałą prędkością i w przybliżeniu równoległymi strumieniami powietrza.

* Ten rodzaj przepływu powietrza powoduje ukierunkowany transport cząstek (24) ze strefy czystej (11). [ISO 14644-5:2004, 3.1.10].
** Dostosowana wersja definicji tego terminu pojawia się w ISO 14644-3 i ISO 14644-4

29. Walidacja

potwierdzenie, poprzez dostarczenie obiektywnych dowodów, że wymogi dotyczące określonego zamierzonego użycia lub zastosowania zostały spełnione [ISO 14698-1:2003, 3.1.21] [ISO 14698-2:2003, 3.14].

30. Żywotna cząstka

cząsteczka (2.102), która składa się z jednego lub większej liczby żywych mikroorganizmów lub je wspiera. [ISO 14698-1:2003, 3.1.23] [ISO 14698-2:2003, 3.15]

 

Podsumowanie ISO 14644-6:

Norma ISO 14644-6:2017 to nieodzowny element sukcesu w wielu branżach . Jej zastosowanie przekłada się na doskonałą jakość produktów, optymalizację procesów produkcyjnych oraz zgodność z międzynarodowymi standardami.

Napisz do nas lub sprawdź nasze usługi a my doradzimy w skutecznym monitorowaniu pomieszczeń czystych.

Więcej o informacji o  normach ISO 14644 w artykułach poniżej:

Norma ISO 14644,  

Norma ISO14644-1,

Norma ISO 14644-2,

Norma ISO 14644-3.

Norma ISO 14644-21.

 

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.