Klasyfikacja i kwalifikacja pomieszczenia czystego

Normy i procedury stosowane do klasyfikacji i kwalifikacji pomieszczeń czystych

Przemysł farmaceutyczny do produkcji wymaga kontrolowanego środowiska. Aby spełnić to kryterium powstały pomieszczenia czyste, które wykorzystuje się aby minimalizować ryzyko zanieczyszczeń. Takie środowiska kontroluje się w celu spełnienia określonych norm. Zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania GMP pomieszczenia poddaje się rygorystycznemu monitorowaniu, aby zapewnić pełnej i ciągłej znajomość aktualnych warunków środowiskowych zarówno pod kątem zanieczyszczeń ożywionych, jak i nieżywionych.

Norma  ISO 14644-1

Norma opisuje limity stężenia cząstek stałych, które są stosowane w projektowaniu, eksploatacji i kontroli pomieszczeń czystych. Określa ona klasy czystości powietrza dla pomieszczeń czystych i środowisk kontrolowanych pod względem liczby cząstek wyrażonej jako stężenie w objętości powietrza. Aby określić klasę, wymagana jest wskazana metoda testowania, która obejmuje strategiczny wybór miejsc pobierania próbek.

Norma ISO 14644-1 odnosi się do wszystkich rozważań dotyczących klasyfikacji, dla których obowiązują skumulowane rozkłady oparte na wielkościach progowych (dolnej granicy) w zakresie od 0,1 µm do 5 µm. Dolne granice stężeń wielkości cząstek (nanocząsteczek) omówiono w normie ISO 14644-12.

Czym jest pomieszczenie czyste według norm?

Pomieszczenie czyste jest definiowane jako:

Pomieszczenie, w którym filtracja powietrza, dystrybucja powietrza, media, materiały konstrukcyjne i wyposażenie są utrzymywane w kontrolowany sposób.

W celu właściwego utrzymania pomieszczeń należy je testować i potwierdzić, że spełniają określone normy. Praktyki GMP wymagają, aby te środowiska były rygorystycznie testowane i monitorowane, dla zapewnienia pełnej i stałej znajomości aktualnych warunków środowiskowych zarówno dla zanieczyszczeń ożywionych, jak i nieżywionych.

Klasyfikacja pomieszczeń do zastosowań farmaceutycznych

Aby przeprowadzić kwalifikację pomieszczenia wg normy ISO/GMP należy:

 1. Obliczyć maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek
 2. Określić liczbę miejsc pobierania próbek
 3. Obliczyć minimalną objętość pobieranej próbki
 4. Wykonać pomiary w każdym miejscu (co najmniej 1 minuta na próbkę) i zarejestrować wynik
 5. Opracować raport

Klasa czystości, a maksymalne limity stężeń cząsteczek na m3

Do obliczenia maksymalnego dopuszczalnego stężenia stosuje się  poniższy wzór.

gdzie:

Cn – to maksymalne dopuszczalne stężenie (liczba cząstek na metr sześcienny) cząstek unoszących się w powietrzu, które mają rozmiary równe i większe niż rozważane rozmiary cząstek.

N – to numer klasyfikacji ISO, który nie może przekraczać wartości 9 ani być mniejszy niż 1

D – to rozważany rozmiar cząstek w mikrometrach

K – to stała wynosząca 0,1, wyrażona w mikrometrach

Miejsca pobierania próbek powietrza

Opracowano nową metodę do określania liczby miejsc pobierania próbek dla:

 • Dla wszystkich pomieszczeń o powierzchni powyżej 6 mco powoduje zwiększenie wymaganej liczby miejsc pobierania próbek.
 • Norma ISO 14644-1:1999 wymagała obliczenia UCL 95% (górny przedział ufności) dla liczby miejsc pobierania próbek między 2 a 9.
 • Nowa metoda została stworzona, aby wyeliminować potrzebę wykonywania tych obliczeń. Jeśli nową metodę stosuje się prawidłowo to gwarantowane jest, że co najmniej 90% pomieszczenia jest zgodna z przedziałem ufności wynoszącym 95%.

Liczbę miejsc pobierania próbek zgodnie z nową normą ISO 14644-1:2015 określamy na podstawie tabeli:

Powierzchnia strefy do [m2]: Liczba punktów pomiarowych
2 1
4 2
6 3
8 4
10 5
24 6
28 7
32 8
36 9
52 10
56 11
64 12
68 13
72 14
76 15
104 16
108 17
116 18
148 19
156 20
192 21
232 22
276 23
352 24
436 25
636 26
1 000 27

Dla powierzchni powyżej 1000m2 zastosowanie ma wzór:

gdzie:

NL – liczby miejsc pobierania próbek

A – powierzchnia pomieszczenia

Minimalna objętość próbki

gdzie:

Vs- objętość próbki pobieranej [ dm3]

Cn,m – maksymalne dopuszczalne stężenie [n/m3]

Wykonywanie pomiarów

Należy wykonać pomiar we wszystkich wyznaczonych miejscach. Większość liczników cząstek posiada wbudowaną drukarkę, która generuje raport po przeprowadzonych pomiarach. Raport można uzyskać w formacie pdf.

Sporządzenie raportu

Na podstawie zebranych wyników pomiarów należy sporządzić raport i zaklasyfikować dane pomieszczenia do określonej klasy. Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju klasy pomieszczenia jest różna częstotliwość pobierania i analizowania środowiska czystego.

Monitorowanie środowiska zgodnie z ISO 14644-2 

Po udowodnieniu, że pomieszczenie czyste lub urządzenie czystego powietrza spełnia wymagania dotyczące czystości z punktu widzenia certyfikacji, należy również wykazać, że kontrola ta może być utrzymana przez cały okres produkcji. Środowisko musi być rygorystycznie monitorowane, aby zapewnić pełną i stałą znajomość aktualnych warunków. Stały monitoring tworzy ciągły przepływ informacji, czego efektem jest duża ilość danych, które można wykorzystać do śledzenia trendów. W związku z tym, zakład produkcyjny powinien mieć kompleksowy program monitorowania środowiska, który obejmuje:

 1. monitorowanie ożywionych i nieżywionych cząstek unoszących się w powietrzu,
 2. monitorowanie zanieczyszczeń ożywionych na powierzchniach oraz elementach ubioru personelu w obszarach aseptycznych.
 3. opracowane procedury dotyczące:
  • częstotliwości i miejsc monitorowania,
  • limitów ostrzegawczych i alarmowych dla każdego obszaru oraz działań naprawczych,

Jeśli którykolwiek z obszarów wykazuje odchylenie od oczekiwanych wyników. Działania podejmowane w przypadku przekroczenia limitów powinny obejmować

 1. zbadanie źródła problemu,
 2. potencjalnego wpływu na produkt
 3. określenie wszelkich środków wymaganych w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu.

Więcej o informacji o normie ISO 14664 w artykule Monitorowanie środowiska 14644-2 

Nasze rozwiązania

Skontaktuj się z nami , aby uzyskać dostęp do  przetłumaczonego dokumentu Environmental Monitoring Handbook for Pharmaceutical Manufacturers

Masz pytania odnośnie jak dokonać klasyfikacji i kwalifikacji pomieszczenia czystego? Napisz do nas lub sprawdź nasze usługi a my skutecznie doradzimy w całym obszarze związanym z monitorowaniem pomieszczeń i środowisk czystych.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapraszamy do artykułów poniżej:

ISO 14644,  ISO14644-1,  ISO 14644-2,  ISO 14644-3,  Czemu twój licznik cząstek nie liczy cząstek?

 

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.